พิมพ์

ผลการตัดสิน

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

1. ด้านการเรียนการสอน

1. รศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
2. ผศ.ดร.ชัยนันต์ ไชยเสน คณะการบริการและการท่องเที่ยว

2. ด้านการวิจัย

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต คณะพยาบาลศาสตร์

3. ด้านบริการวิชาการ

รศ.สมชาย ชูโฉม คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์

5. ด้านกิจการนักศึกษา

ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง วิทยาลัยอิสลามศึกษา

 

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

1. ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์

2. อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

         สาขาการแต่งหนังสือ

         1.ผลงาน การติดเชื้อในทารกแรกเกิด ของ รศ.นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย คณะแพทยศาสตร์

         2.ผลงาน ความหลากหลายของไบรโอไฟต์ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว ของ รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ คณะวิทยาศาสตร์

         สาขาการบริการวิชาการ

         ผลงาน โครงการองค์ความรู้การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว ของ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์

         สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         1. ผลงาน การอนุรักษ์และพัฒนาผ้าท้องถิ่นชายแดนใต้ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมชายแดนใต้ ของ ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด และคณะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

         2. ผลงาน โครงการ “การนำมิติด้านศิลปะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฟื้นฟูย่านชุมชนจีนเก่าหัวตลาดปัตตานี (กือดาจีนอ) เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม” ของ ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์

         สาขาสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

         ผลงาน สำนวนไทย ของ ผศ.อัฏฐพล คงพัฒน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

   ปีอื่น ๆ

ข้อมูลจาก งานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณเจนจิรา สมชาติ โทร.074-28-6945
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประโยชน์ต่อชุมชน
รายละเอียด: | ฮิต: 5179