header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
responsive jquery slider joomla

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักวิจัยและพัฒนา) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารผลิตทดลองนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

         ดูรายได้ที่เว็บไซต์ http://rdo.psu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th

เอกสารแนบ

1. ประกาศ

2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

3. ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการก่อสร้างอาคารผลิตทดลองนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร


แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
เปิดให้กรอกข้อมูลในระบบ PRPM ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.61
ระบบจะปิดวันที่ 30 มิ.ย.61 เวลา 24.00 น.

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตทดลองนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักวิจัยและพัฒนา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...