header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

แนวปฏิบัติการประเมินผลการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน

แนวปฏิบัติการขอขยายเวลาการวิจัยในระบบ PRPM (ทุกแหล่งทุน)

การกรอกข้อมูลผลการวิจัยในระบบ PRPM

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ภายใต้โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

Talent Mobility

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยประจำโครงการวิจัย ประจำปี 2556

แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาศักยภาพในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย ม.อ.

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การเสนอโครงการวิจัยที่วิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืช

จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

✎ ระเบียบ/แนวปฏิบัติทุนวิจัยภายใน

- ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2562 [ระเบียบสภา]

- ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี วข.หาดใหญ่ และรายได้ส่วนกลาง ม.อ.  

ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้บริการวิจัยและพัฒนา

- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลาคนรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2551

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย การให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562 (ระเบียบ สภาฯ)

ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย

- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราการจัดสรรค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2554

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2562 (ระเบียบ สภาฯ)

แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยภายนอก

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ NRPM-Ongoing

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ของ ม.อ.]

     - แบบฟอร์มการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวัลย์ โทร.6957-8