header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

Publication Clinic

โครงการบริการตรวจสอบและแก้ไขต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

สําหรับนักวิจัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

           Publication Clinic เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักวิจัยใหม่หรือนักวิจัยที่มีประสบการณ์น้อย ให้เกิดความมั่นใจการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวนักวิจัย หน่วยงาน สังคมและความก้าวหน้าทางวิชาการ

           โครงการ การบริการตรวจสอบและแก้ไขภาษาอังกฤษต้นฉบับบทความวิจัย ก่อนส่งไปให้วารสารระดับนานาชาติพิจารณาตีพิมพ์ โครงการนี้จะพิจารณาบทความทุกสาขาวิชา โดยหน่วย PC จะมีบรรณาธิการชาวต่างประเทศที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขให้ โดยเจ้าของต้นฉบับบทความวิจัย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ

 

การสนับสนุนงบประมาณในการตรวจสอบบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ

 

บริษัทตรวจภาษาที่แนะนำ - Enago Editing Service

PSU Enago

ราคาบริการตรวจภาษา

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มุทิตา วารีรัตน์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-286959