พิมพ์

นวัตกรรมสงขลานครินทร์

   รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

 

 

ผลการประกวดรางวัลที่ผ่านมา

 

ประโยชน์ต่อชุมชน

   รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

- ประกาศรับสมัคร click normal

- สรุปคำนิยามชุมชน click normal

- แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัล click normal

- แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ click normal

 

ประกาศผลการตัดสินรางวัล

อาจารย์ตัวอย่าง

   รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยและผลงานดีเด่น

 ประกาศผลการคัดเลือก

ข้อมูลจาก งานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา

 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

    1.รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

     คุณสุธาวดี นาคะโร โทร.074-28-6964

     E-mail: sutawadee.n@psu.ac.th

 

     2.รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

     คุณศศิธร คงทอง โทร.074-28-6965

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     3.รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยและผลงานดีเด่น

      คุณเจนจิรา สมชาติ โทร.074-28-6945

      E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ประโยชน์ต่อชุมชน
รายละเอียด: | ฮิต: 21215