header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

     โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและน วัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อค รุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร (Texture Analyser) จำนวน 1 ชุด
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

       ดูรายได้ที่เว็บไซต์ http://rdo.psu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th

เอกสารแนบ

1. ประกาศ

2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ TOR

3. ราคากลาง