header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

      ด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงอาคาร ๒ (อาคารเดิม ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน วันที่ 24 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.


เอกสารแนบ

1. ประกาศ

2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR)