header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร (Texture Analyser) จำนวน 1 ชุด
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[Download]