header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

       โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร (Texture Analyser) จำนวน 1 ชุด
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

       ดูรายได้ที่เว็บไซต์ http://rdo.psu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th

เอกสารแนบ
1. ประกาศ
2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ TOR
3. ราคากลาง