header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดังนี้

1. โครงการซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง) 

 

 

2. โครงการซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์ดึงเส้น Filament)