header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ณ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายการต่อไปนี้

1.งานระบบติดตั้ง CCTV

2.งานระบบโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต (LAN)

3.งานปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถ

4.ถาดแสตนเลส สแตนเลส 304 หนา 2 มม. ขนาด 20 x 30 ซม. พร้อมตัวดึงถาด จำนวน 1 อัน

5.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 150 KVA พร้อมสถานที่ติดตั้ง

6.โต๊ะปฏิบัติการสแตนเลส ขนาด 1.5 x 0.90 x 0.75 ม.

7.ชั้นคว่ำเครื่องแก้ว ขนาด 0.80 x 0.60 x 1.92 ม.

8.โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 4 x 0.75 x 0.80 ม.

 

ตามรายละเอียด ประกาศ