header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
 1. ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องบดสารแบบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
 2. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องบดสารแบบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง)
 3. ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 4. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน
 5. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงโรงจอดรถและป้อมยาม
 6. ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงโรงจอดรถและป้อมยาม
 7. ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องทดสอบสมบัติทางความร้อน)
 9. ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ชุดหัวจับชิ้นทดสอบแรงดึงแบบปั๊มลม)
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน (ห้องปฏิบัติการ)
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคา
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูม้วน
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องกำจัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครุภณฑ์สำนักงาน
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภณฑ์วิทยาศาสตร์
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภณฑ์สำนักงาน (ห้องปฏิบัติการ)
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภณฑ์สำนักงาน
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภณฑ์วิทยาศาสตร์ (ชุดดูดไอสารเคมีชนิดเคลื่อนที่)
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภณฑ์วิทยาศาสตร์ (ดายตัดชิ้นทดสอบแบบดัมเบล)
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาคอหงส์ อาคาร ๑ เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25. ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องทดสอบสมบัติทางความร้อน
 26. ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
 27. ประกาศ ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รายการเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานพอลิเมอร์ขนาดเล็ก
 28. ประกาศ ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รายการเครื่องทดสอบสมบัติทางความร้อน
 29. ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รายการเครื่องทดสอบสมบัติทางความร้อน
 30. ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ)
 31. ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ชุดดูดไอสารเคมีชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด)
 32. ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ชุดหัวจับชิ้นงานทดสอบแรงดึงแบบปั๊มลม จำนวน 1 ชุด)
 33. ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ