header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาคองหงส์ อาคาร 1 เดิม ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักวิจัยและพัฒนา) ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

     ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศ