header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

    โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)

     ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศ