header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

    โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รายการ เครื่องทดสอบสมบัติทางความร้อน

     ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศ