header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

     โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศราคากลางของโครงการซื้อสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

     ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ราคากลาง