header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

Nr-IRI.png

 

     ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

     บัดนี้ การสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน-เวลาในประกาศ และให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

      1. แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

      2. นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันสอบ

      3. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตึกและตลอดเวลาในขณะสอบ

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก click normal