header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว สำนักวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน-เวลา ในประกาศฯ และให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

          1. แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

          2. นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันสอบ 

          3. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตึกและตลอดเวลาในขณะสอบ

 

 

       - ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) click normal

       - ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายวิจัย) click normal

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 / 08-8784-0678 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.