header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

logo_perin123[1].png

     ตามที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หน่วยงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน นั้น

     บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้สิ้นสุดลงแล้ว จีงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ฯ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

ประกาศรายชื่อ CLICK