header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

   

     ตามที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง และได้มีการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนั้น

     บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ นางสาวภูวรา หนูพุ่ม  โดยขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัว ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หากเลยกำหนดเวลาจะถือว่าผู้ผ่านการสอบสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง click.gif