header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

 

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร จำนวน 2 อัตรา นั้น

     บัดนี้การคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

     1.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  นางสาววิไลพร กลาย

     2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง นายชานนท์ สายมณี

 

โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

 

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก click.gif