header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งต่อไปนี้

       1. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 1 อัตรา

       2. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

     ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 90110 (โทรศัพท์ : 0-7428-6954)

     ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

       - ประกาศรับสมัคร

       - แบบฟอร์มใบสมัคร