header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นางสาวกรวิการ์ ดำมุณี 

      ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ และสำนักวิจัยฯจะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองมาแทน

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก