header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้อง E105 และ E107 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน click.gif