header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา ได้รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และ เจ้าหน้าที่การตลาด และได้มีการสอบสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วนั้น 

     บัดนี้การคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคือ

     1.นางสาวญฎารันกานต์ สุวรรณพิทักษ์ ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

     2.นางสาวรุ่งนภา ประทุมแสงหิรัญ ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด

     โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ และสำนักวิจัยฯจะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองมาแทน

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ