header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือก คือ สพ.ญ.ขวัญชนก เดชยง โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ CLICK!!!