header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

logotech2biz.png

     สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษเพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (technology entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนําผลงานวิจัยของตนมาจัดทําแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์ชิงพาณิชย์

     แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน ::: สกว.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาคัดเลือก สกว.จะพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้สมัครทุนที่กรอกข้อมูลตามใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น เพื่อคัดเลือกผู้สมัครจํานวน 15 คน เข้ารับการอบรมในประเทศไทยในช่วง เดือนตุลาคม 2560

     ระยะเวลาการรับสมัคร ::: ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560

     ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม click.gif