header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

newton-fund-logo.png

     กองทุนนิวตัน (Newton Fund) จะจัดสัมมนาหัวข้อ Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าเชิงพาณิชย์

       - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

       - กำหนดการจัดงาน