header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Kor-Aor-Bor-Chor

     เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th)

พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย มายังสำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 11 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล 2 แผ่น ภายในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560

     ท่านสามารถติดตามรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ click.gif