header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

TRF-circle_Logo.jpg

     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดให้ผู้สนใจ สมัครเพื่อขอรับทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

       - ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)

       - ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)

       - ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)

       - ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)

     โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 14 กรกฏาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th/academic_index.aspx