header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Logo-arda.png

     สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องปาล์มน้ำมัน ซึ่ง สวก.ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเงินอุดหนุน การวิจัยมุ่งเป้าตอบความสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน จำนวน 40 ล้านบาท โดยในการนี้ สวก. โดยศูนย์ประสานงานโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องปาล์มน้ำมัน (ศวป.) จะเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องปาล์มน้ำมัน กับ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     สำนักวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว จัดเตรียมข้อเสนอโครงการและเข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับทีม สวก. ผู้สนใจแจ้งชื่อเข้าร่วมทาง E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.0-7428-6958

       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ click.gif