header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2554 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

  ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

ผลงานวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ”    
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

  ผลงานวิจัยเรื่อง “อินเตอร์ดิจิเตตคาพาซิทิฟไบโอเซ็นเซอร์สำหรับตรวจโปรตีนก่อแพ้จากยางพารา โดยการใช้เทคนิคพิมพ์ประทับโมเลกุลบนพอลิเมอร์”
รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554 รางวัลระดับดี (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาแบบจำลองพื้นฐานการควบคุมการปลดปล่อยและการเก็บรักษาอะซาไดแรคตินด้วยพอลิเมอร์ย่อยสลาย” 
ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554 รางวัลระดับดี (สาขาการศึกษา) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ผลงาน"การใช้การเล่าเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในวัฒนธรรมและยอมรับความหลากหลายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี"
โดย รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์,                
ผศ.เพ็ญประภา ปริญญาพล, ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์,
             
และนายยูหามะสอและ วาเด็ง คณะศึกษาศาสตร์


- รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทยจำกัด มหาชน ธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัยจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 33 จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- รางวัล Platinum Awards จากการประกวด 2nd UOB Painting of The Year Competition จากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

  ผลงานเรื่อง “ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นในปัตตานี” 
โดย
อาจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ให้คำแนะนำและควบคุมการจัดทำวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี2554 รางวัลระดับดี (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบช่องเดียวและแบบไหลขึ้นที่ใช้คะตะลิสต์ชีวภาพตรึงบนขั้วคาโทด”    
โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง    
และ ดร.ชลทิศา สุขเกษม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

ผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของราทะเลกลุ่ม Dothideomycetes”    
โดย รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร    
และ ดร.สาทินี ซื่อตรง  คณะวิทยาสาสตร์

 

ผลงานวิจัยเรื่อง “การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วน และการใช้แปปซินจากปลาเพื่อการสกัดคอลลาเจนและการผลิต”
โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล      
และ ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร