พิมพ์

 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ พ.ศ.2562

2. Honorary Professor Policy Announcement

3. ประกาศเรื่อง กำหนดเงื่อนไขและแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)

4. แบบฟอร์ม

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 11816