header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

innohub-7.jpg

     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Innovation Hub ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย  รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอีก 12 สถาบัน ได้แก่ ม.ทักษิณ ม.หาดใหญ่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ฟาฏอนี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ม.ราชภัฏยะลา ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล รวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ของ ม.สงขลานครินทร์ และแขกผู้มีเกียรติมากมายที่มาร่วมงานในครั้งนี้

     กิจกรรมเปิดตัวครั้งนี้ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ให้เป็นที่รู้จักเพื่อเป็นช่องทางในการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรมภายใต้ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอดมากจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมสู่ภาคธุรกิจ

     ด้านรศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า “ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์  เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง  ถือเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการให้เกิดการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และ ถือเป็นการต่อยอดศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP ในด้านหัตถกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูล ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์การพัฒนาผ่านงานวิจัย ให้เกิดการต่อยอดธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ สร้างผู้ประกอบการแบบ Start Up  และ ส่งเสริมการตลาดแบบ E- commerce เป็นต้น โดยศูนย์ฯแห่งนี้ มีพื้นที่กว่า 100 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น พื้นที่สำนักงาน พื้นที่ให้บริการและพื้นที่จัดกิจกรรม”

     บรรยากาศภายในงานครั้งนี้ มีการแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทย พร้อมผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในงานศูนย์นวัตกรรมฯ ด้วย นอกจากนั้นยังมีการมอบหุ่นตังกวน หุ่นยางพาราสำหรับฝึกสอนช่วยชีวิต ผลงานวิจัยของ ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ให้กับศูนย์นวัตกรรม ฯ แห่งนี้ด้วย

 

 • innohub-1
 • innohub-10
 • innohub-11
 • innohub-12
 • innohub-13
 • innohub-14
 • innohub-2
 • innohub-3
 • innohub-4
 • innohub-5
 • innohub-6
 • innohub-8
 • innohub-9

Simple Image Gallery Extended