header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

run2017-4.jpg

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560" (Thailand Research expo 2017) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการดังต่อไปนี้

       1. นิทรรศการผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ผลงาน คือ

          - ผลงานวิจัยเรื่อง "ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยตาเขและการดูแล" โดย รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ และ รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

          - ผลงานวิจัยเรื่อง "ปากกาชุบเคลือบผิว และกัดผิวด้วยไฟฟ้าแบบพกพา (Portable Electroplating and Electroetching Pen)" โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์

           ซึ่งทั้งสองผลงานได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษกับผู้เข้าร่วมชมงาน และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

       2. นิทรรศการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ในคลัสเตอร์ต่อไปนี้

           2.1 คลัสเตอร์วัสดุชั้นสูง

           - ผลงานเรื่อง “ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพฐานพอลิแลกติกแอซิด : การสังเคราะห์ การดัดแปลง และการประยุกต์ใช้งาน” นำโดย รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกลุ่มนักวิจัยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           - ผลงานเรื่อง "บรรจุภัณฑ์ไบโอคอมพอสิตฐานพอลิแลคติคแอซิด - กัญชงสำหรับงานกลางแจ้ง (Biocomposite packaging base on PLA-Hemp fiber for outdoor applications)" โดย ดร.ต่อศักดิ์ กิตติกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           2.2 คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

           - ผลงานเรื่อง การตรวจติดตามและการวิเคราะห์องค์ประกอบและความเป็นพิษของฝุ่นในอากาศในภาคใต้และกลางของประเทศไทยรวมทั้งอาเซียนตอนล่างเพื่อการประเมินและการจัดการคุณภาพอากาศ ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน – Haze Free Thailand โดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ดร.จิราพร ช่อมณี , ผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล และ รศ.ดร.ธนิยา เกาศล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

           - ผศ.ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           2.3 คลัสเตอร์ดิจิทัล

           - ผลงานเรื่อง ระบบสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (Smart Environmental Based on IoT Technology) โดย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต , ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ , นายจิระศักดิ์ นพรัตน์ , นายมงคล มโนพิรุฬห์พร และนางสาวสุนิสา จุลรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

     โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานทั้งภาคนิทรรศการ และการประชุมวิชาการ รวมถึงรับมอบโล่ขอบคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานอีกด้วย

 

 • run2017-1
 • run2017-10
 • run2017-11
 • run2017-12
 • run2017-13
 • run2017-14
 • run2017-15
 • run2017-16
 • run2017-17
 • run2017-18
 • run2017-19
 • run2017-2
 • run2017-20
 • run2017-21
 • run2017-22
 • run2017-23
 • run2017-3
 • run2017-5
 • run2017-6
 • run2017-7
 • run2017-8
 • run2017-9

Simple Image Gallery Extended