header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

 Echic 3  Echic 14

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม

Echic 8  Echic 13

     การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และผู้วิจัย จำเป็นต้องยึดมั่นในแนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมเป็นอย่างสูง และเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถทำการศึกษาค้นคว้าได้อย่างสมบูรณ์ และสอดคล้องกับหลักการด้านจริยธรรม จึงได้มีการอบรมให้ความรู้ดังกล่าวขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรโดยอาศัยความเชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมาอย่างยาวนาน

Echic 34  Echic 36

     ซึ่งกิจกรรมทั้งสองวัน ประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้ และภาคปฏิบัติที่ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทดลองสร้างสถานการณ์และถกกันถึงจริยธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะตลอดการอบรม นอกจากนี้ยังมีการทำแบบทดสอบทั้งก่อนอบรมและหลังอบรม เพื่อสรุปและประมวลองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วม ให้สามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ และจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

Echic 92  Echic 103

ภาพ/ข่าว : สุธาวดี นาคะโร

งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

ประมวลภาพกิจกรรม

 • Echic-1
 • Echic-10
 • Echic-100
 • Echic-101
 • Echic-102
 • Echic-104
 • Echic-105
 • Echic-106
 • Echic-107
 • Echic-108
 • Echic-109
 • Echic-11
 • Echic-110
 • Echic-111
 • Echic-112
 • Echic-113
 • Echic-114
 • Echic-115
 • Echic-116
 • Echic-117
 • Echic-118
 • Echic-119
 • Echic-12
 • Echic-120
 • Echic-121
 • Echic-122
 • Echic-123
 • Echic-15
 • Echic-16
 • Echic-17
 • Echic-18
 • Echic-19
 • Echic-2
 • Echic-20
 • Echic-21
 • Echic-22
 • Echic-23
 • Echic-24
 • Echic-25
 • Echic-26
 • Echic-27
 • Echic-28
 • Echic-29
 • Echic-30
 • Echic-31
 • Echic-32
 • Echic-33
 • Echic-35
 • Echic-37
 • Echic-38
 • Echic-39
 • Echic-4
 • Echic-40
 • Echic-41
 • Echic-42
 • Echic-43
 • Echic-44
 • Echic-45
 • Echic-46
 • Echic-47
 • Echic-48
 • Echic-49
 • Echic-5
 • Echic-50
 • Echic-51
 • Echic-52
 • Echic-53
 • Echic-54
 • Echic-55
 • Echic-56
 • Echic-57
 • Echic-58
 • Echic-59
 • Echic-6
 • Echic-60
 • Echic-61
 • Echic-62
 • Echic-63
 • Echic-64
 • Echic-65
 • Echic-66
 • Echic-67
 • Echic-68
 • Echic-69
 • Echic-7
 • Echic-70
 • Echic-71
 • Echic-72
 • Echic-73
 • Echic-74
 • Echic-75
 • Echic-76
 • Echic-77
 • Echic-78
 • Echic-79
 • Echic-80
 • Echic-81
 • Echic-82
 • Echic-83
 • Echic-84
 • Echic-85
 • Echic-86
 • Echic-87
 • Echic-88
 • Echic-89
 • Echic-9
 • Echic-90
 • Echic-91
 • Echic-93
 • Echic-94
 • Echic-95
 • Echic-96
 • Echic-97
 • Echic-98
 • Echic-99

 

เอกสารประกอบการบรรยาย