header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

 TRL 11  TRL 2

     ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานวิจัยที่เน้น Competitiveness ต้องวิเคราะห์ Business Canvas และ TRL เป็น" เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำ Business Canvas และ TRL หรือ Technology Readiness Levels ซึ่งเป็นระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม ที่เป็นกำแพงสำคัญของนักวิจัย ในการพัฒนาผลงานให้เข้าสู่ท้องตลาด หรือนำไปสานต่อในภาคส่วนต่างๆ โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญนโยบายจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำการสร้างแผนธุรกิจให้ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผ่านกิจกรรม Workshop

  TRL 19  TRL 30

       นอกจากเป็นการสร้างความรู้ให้นักวิจัยสามารถเห็นภาพรวมของการจำหน่ายหรือสร้างความร่วมมือต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของตัวเองแล้ว การวางแผนกลยุทธ์เช่นนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการเขียนข้อเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาข้อเสนอของตน ให้มีเนื้อหาครอบคลุม ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแหล่งทุนได้อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว : สุธาวดี นาคะโร

งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 • TRL-1
 • TRL-10
 • TRL-12
 • TRL-13
 • TRL-14
 • TRL-15
 • TRL-16
 • TRL-17
 • TRL-18
 • TRL-20
 • TRL-21
 • TRL-22
 • TRL-23
 • TRL-24
 • TRL-25
 • TRL-26
 • TRL-27
 • TRL-28
 • TRL-29
 • TRL-3
 • TRL-31
 • TRL-32
 • TRL-33
 • TRL-34
 • TRL-35
 • TRL-36
 • TRL-37
 • TRL-38
 • TRL-39
 • TRL-4
 • TRL-40
 • TRL-41
 • TRL-42
 • TRL-43
 • TRL-44
 • TRL-45
 • TRL-46
 • TRL-47
 • TRL-48
 • TRL-49
 • TRL-5
 • TRL-50
 • TRL-51
 • TRL-52
 • TRL-53
 • TRL-54
 • TRL-55
 • TRL-56
 • TRL-57
 • TRL-58
 • TRL-59
 • TRL-6
 • TRL-60
 • TRL-61
 • TRL-62
 • TRL-63
 • TRL-64
 • TRL-65
 • TRL-66
 • TRL-67
 • TRL-68
 • TRL-69
 • TRL-7
 • TRL-70
 • TRL-71
 • TRL-72
 • TRL-73
 • TRL-74
 • TRL-75
 • TRL-76
 • TRL-77
 • TRL-78
 • TRL-79
 • TRL-8
 • TRL-80
 • TRL-81
 • TRL-82
 • TRL-83
 • TRL-84
 • TRL-85
 • TRL-86
 • TRL-87
 • TRL-9

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

Business Model Canvas

- Research to market