header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
MOUPhuket-64.JPG
     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดนิทรรศการด้านวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย การใช้พืชเสพติดในทางการแพทย์ และเสวนาทางวิชาการ พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม และบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนายยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าร่วมงาน
     ภายในงานมีกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการด้านวิจัย และนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย และการใช้พืชเสพติดในทางการแพทย์ พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ“การยกระดับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากล” โดย คุณสมสุข สัมพันธ์ประทีป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คุณนิติธร เทพบุตร กรรมการผู้จัดการ บจก.สุโขเวลเนส (คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขเวลเนส) รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ดร.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลี่อนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสองหน่วยงานที่ตระหนักถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้น การประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อการบำบัดโรค และส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาเกษตรอัตลักษณ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ และพืชสมุนไพร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ในการยกระดับมาตรฐานทักษะฝีมือขั้นสูงแก่บุคลากรในด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พร้อมพัฒนาสถานบริการทางการแพทย์แผนไทยในแหล่งท่องเที่ยวในมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากล รองรับการเป็น World Medical Hub และสนับสนุนโครงการระเบียงสุขภาพอันดามัน (Andaman Wellness Corridor)
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
ภาพกิจกรรม
 • MOUPhuket-1
 • MOUPhuket-10
 • MOUPhuket-11
 • MOUPhuket-12
 • MOUPhuket-13
 • MOUPhuket-14
 • MOUPhuket-15
 • MOUPhuket-16
 • MOUPhuket-17
 • MOUPhuket-18
 • MOUPhuket-19
 • MOUPhuket-2
 • MOUPhuket-20
 • MOUPhuket-21
 • MOUPhuket-22
 • MOUPhuket-23
 • MOUPhuket-24
 • MOUPhuket-25
 • MOUPhuket-26
 • MOUPhuket-27
 • MOUPhuket-28
 • MOUPhuket-29
 • MOUPhuket-3
 • MOUPhuket-30
 • MOUPhuket-31
 • MOUPhuket-32
 • MOUPhuket-33
 • MOUPhuket-34
 • MOUPhuket-35
 • MOUPhuket-36
 • MOUPhuket-37
 • MOUPhuket-38
 • MOUPhuket-39
 • MOUPhuket-4
 • MOUPhuket-40
 • MOUPhuket-41
 • MOUPhuket-42
 • MOUPhuket-43
 • MOUPhuket-44
 • MOUPhuket-45
 • MOUPhuket-46
 • MOUPhuket-47
 • MOUPhuket-48
 • MOUPhuket-49
 • MOUPhuket-5
 • MOUPhuket-50
 • MOUPhuket-51
 • MOUPhuket-52
 • MOUPhuket-53
 • MOUPhuket-54
 • MOUPhuket-55
 • MOUPhuket-56
 • MOUPhuket-57
 • MOUPhuket-58
 • MOUPhuket-59
 • MOUPhuket-6
 • MOUPhuket-60
 • MOUPhuket-61
 • MOUPhuket-62
 • MOUPhuket-63
 • MOUPhuket-65
 • MOUPhuket-66
 • MOUPhuket-7
 • MOUPhuket-8
 • MOUPhuket-9
 
วิดีโอกิจกรรม
 
 
ข่าวจากสื่อ