×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

MOU 13

     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธาน

     นอกจากนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนภายใต้บันทึกข้อตกลงของทั้งสองมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนักวิจัยของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

     สำหรับการลงนามดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในการพัฒนางานวิจัย นักวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งเป็น "เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" หรือ "เครือข่าย MU-PSU" เพื่อเพิ่มศักยภาพและขอบเขตความร่วมมือด้านการวิจัยผ่านเครือข่ายของสองมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้เครื่องมือวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนากำลังคนขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกัน และนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้

 

เทปบันทึกภาพกิจกรรม

 

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 596