header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

researchaticle 13

     เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม เป็นประธานต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากรบรรยายผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom 

     สำหรับงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมที่สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่ใช้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดนเน้นทางด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักวิจัยสามารถสร้างบทความที่ถูกต้อง ตรงตามหลักวิชาการ และนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้

 

เทปบันทึกภาพกิจกรรม

 

 เอกสารประกอบการบรรยาย CLICK

 

ภาพกิจกรรม

 

 • researchaticle-1
 • researchaticle-10
 • researchaticle-11
 • researchaticle-12
 • researchaticle-2
 • researchaticle-3
 • researchaticle-4
 • researchaticle-5
 • researchaticle-6
 • researchaticle-7
 • researchaticle-8
 • researchaticle-9