header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

Biosafety 128

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ โดยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงปัญหาที่เปิดขึ้นในห้องปฏิบัติการและเห็นความสำคัญในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นถึง 2 วัน เพื่อให้นักวิจัยได้ทราบทั้งกฏ แนวทาง ข้อบังคับที่ควรระวัง และได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบสถานที่ใช้งาน รวมถึงการสวมใส่และถอดอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกวิธี โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย , คุณสิรัส สุลัญชุปกร และ คุณรุ่งรัตน์ ลาภเจริญวงศ์ คอยให้ความรู้และให้คำแนะนำตลอดการอบรม

 • Biosafety-1
 • Biosafety-104
 • Biosafety-11
 • Biosafety-113
 • Biosafety-115
 • Biosafety-120
 • Biosafety-122
 • Biosafety-125
 • Biosafety-126
 • Biosafety-13
 • Biosafety-17
 • Biosafety-19
 • Biosafety-23
 • Biosafety-29
 • Biosafety-32
 • Biosafety-4
 • Biosafety-7
 • Biosafety-74
 • Biosafety-78
 • Biosafety-79
 • Biosafety-82
 • Biosafety-9
 • Biosafety-91
 • Biosafety-95
 • Biosafety-98

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา