header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
PRPM 10
     เมื่อเวลา 09.00 น. รศ.ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นตัวแทนเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านวิจัยในหัวข้อ “การประเมินโครงการ การปิดโครงการ และรายงานผลการวิจัย ด้วยระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM+) สำหรับผู้ประสานงานวิจัย” ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) วิทยาเขตหาดใหญ่ และผ่านระบบออนไลน์
 
     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการวิจัย โดยเฉพาะการประเมินโครงการ การปิดโครงการ และรายงานผลการวิจัย รวมถึงสามารถออกรายงานด้วยระบบ PRPM+ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานระหว่างผู้ประสานงานวิจัยและผู้ดูแลระบบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 • PRPM-1
 • PRPM-11
 • PRPM-12
 • PRPM-13
 • PRPM-14
 • PRPM-15
 • PRPM-16
 • PRPM-17
 • PRPM-18
 • PRPM-19
 • PRPM-2
 • PRPM-20
 • PRPM-21
 • PRPM-22
 • PRPM-23
 • PRPM-24
 • PRPM-25
 • PRPM-3
 • PRPM-4
 • PRPM-5
 • PRPM-6
 • PRPM-7
 • PRPM-8
 • PRPM-9
 
ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา