×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

DigitalWorkshop 18

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น. สำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดกิจกรรม DIGITAL WORKSHOP โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ ได้แก่ ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ รองผู้อำนวยการภารกิจการพัฒนา ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. , ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตสึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น , รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้ดูแล AI Consortium และ ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานอนุกรรมการดิจิทัล บพข. ณ ห้องเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมนักวิจัยด้าน AI และผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund ปี 2565 โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอและหารือถึงแนวทางทำงานร่วมกันในอนาคตของนักวิจัย AI ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด: | ฮิต: 155