header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

DigitalWorkshop 18

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น. สำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดกิจกรรม DIGITAL WORKSHOP โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ ได้แก่ ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ รองผู้อำนวยการภารกิจการพัฒนา ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. , ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตสึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น , รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้ดูแล AI Consortium และ ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานอนุกรรมการดิจิทัล บพข. ณ ห้องเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมนักวิจัยด้าน AI และผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund ปี 2565 โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอและหารือถึงแนวทางทำงานร่วมกันในอนาคตของนักวิจัย AI ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 • DigitalWorkshop-1
 • DigitalWorkshop-10
 • DigitalWorkshop-11
 • DigitalWorkshop-12
 • DigitalWorkshop-13
 • DigitalWorkshop-14
 • DigitalWorkshop-15
 • DigitalWorkshop-16
 • DigitalWorkshop-17
 • DigitalWorkshop-19
 • DigitalWorkshop-2
 • DigitalWorkshop-20
 • DigitalWorkshop-21
 • DigitalWorkshop-22
 • DigitalWorkshop-23
 • DigitalWorkshop-24
 • DigitalWorkshop-25
 • DigitalWorkshop-26
 • DigitalWorkshop-27
 • DigitalWorkshop-28
 • DigitalWorkshop-3
 • DigitalWorkshop-4
 • DigitalWorkshop-5
 • DigitalWorkshop-6
 • DigitalWorkshop-7
 • DigitalWorkshop-8
 • DigitalWorkshop-9

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา