header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

GraphicalAbstract 7

     รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Graphical Abstract” โดยมี ผศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง จากคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ จากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยยางพารานานาชาติไทย - จีน ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • GraphicalAbstract-1
 • GraphicalAbstract-10
 • GraphicalAbstract-11
 • GraphicalAbstract-12
 • GraphicalAbstract-13
 • GraphicalAbstract-14
 • GraphicalAbstract-15
 • GraphicalAbstract-16
 • GraphicalAbstract-17
 • GraphicalAbstract-18
 • GraphicalAbstract-19
 • GraphicalAbstract-2
 • GraphicalAbstract-20
 • GraphicalAbstract-21
 • GraphicalAbstract-22
 • GraphicalAbstract-23
 • GraphicalAbstract-24
 • GraphicalAbstract-25
 • GraphicalAbstract-26
 • GraphicalAbstract-27
 • GraphicalAbstract-28
 • GraphicalAbstract-29
 • GraphicalAbstract-3
 • GraphicalAbstract-30
 • GraphicalAbstract-31
 • GraphicalAbstract-32
 • GraphicalAbstract-4
 • GraphicalAbstract-5
 • GraphicalAbstract-6
 • GraphicalAbstract-8
 • GraphicalAbstract-9

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา