header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

NewResearcher 4

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเตล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มอาจารย์ /นักวิจัย ที่จบปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตามหลักวิชาการ และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน จากทีมวิทยากรมืออาชีพของมหาวิทยาลัยมากมาย

 • NewResearcher-1
 • NewResearcher-10
 • NewResearcher-11
 • NewResearcher-12
 • NewResearcher-13
 • NewResearcher-14
 • NewResearcher-15
 • NewResearcher-16
 • NewResearcher-17
 • NewResearcher-18
 • NewResearcher-19
 • NewResearcher-2
 • NewResearcher-20
 • NewResearcher-21
 • NewResearcher-22
 • NewResearcher-23
 • NewResearcher-24
 • NewResearcher-25
 • NewResearcher-26
 • NewResearcher-27
 • NewResearcher-28
 • NewResearcher-29
 • NewResearcher-3
 • NewResearcher-30
 • NewResearcher-31
 • NewResearcher-32
 • NewResearcher-33
 • NewResearcher-34
 • NewResearcher-35
 • NewResearcher-36
 • NewResearcher-37
 • NewResearcher-38
 • NewResearcher-39
 • NewResearcher-40
 • NewResearcher-41
 • NewResearcher-42
 • NewResearcher-5
 • NewResearcher-6
 • NewResearcher-7
 • NewResearcher-8
 • NewResearcher-9

 ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา