header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PerinSimilar 4

     สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "การบูรณาการวิจัยระบบพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลเชิงพื้นที่ ไม้โตเร็ว และขยะชุมชน สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนของภาคใต้อย่างมั่นคงและยั่งยืน" เมื่อวันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (LRC) อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมตัวผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงานจากทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ผู้แทนจากพลังงานจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา รวมถึงภาคเอกชนจากโรงไฟฟ้า ทั้งในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง เพื่อระดมความคิดสำหรับพัฒนากรอบการวิจัยที่จะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาศักยภาพเชิงปริมาณและคุณภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลปาล์มน้ำมันและไม้ยางพาราตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมทั้งขยะชุมชนทั้งจากแหล่งกำเนิดและบ่อฝังกลบสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้และประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทุกภาคส่วนต่อไป

 • PerinSimilar-1
 • PerinSimilar-10
 • PerinSimilar-11
 • PerinSimilar-12
 • PerinSimilar-13
 • PerinSimilar-14
 • PerinSimilar-15
 • PerinSimilar-16
 • PerinSimilar-17
 • PerinSimilar-18
 • PerinSimilar-19
 • PerinSimilar-2
 • PerinSimilar-20
 • PerinSimilar-21
 • PerinSimilar-22
 • PerinSimilar-23
 • PerinSimilar-24
 • PerinSimilar-25
 • PerinSimilar-26
 • PerinSimilar-27
 • PerinSimilar-28
 • PerinSimilar-29
 • PerinSimilar-3
 • PerinSimilar-30
 • PerinSimilar-31
 • PerinSimilar-32
 • PerinSimilar-33
 • PerinSimilar-34
 • PerinSimilar-35
 • PerinSimilar-36
 • PerinSimilar-37
 • PerinSimilar-38
 • PerinSimilar-39
 • PerinSimilar-40
 • PerinSimilar-41
 • PerinSimilar-42
 • PerinSimilar-43
 • PerinSimilar-44
 • PerinSimilar-45
 • PerinSimilar-46
 • PerinSimilar-47
 • PerinSimilar-48
 • PerinSimilar-49
 • PerinSimilar-5
 • PerinSimilar-50
 • PerinSimilar-51
 • PerinSimilar-52
 • PerinSimilar-53
 • PerinSimilar-54
 • PerinSimilar-55
 • PerinSimilar-56
 • PerinSimilar-57
 • PerinSimilar-58
 • PerinSimilar-59
 • PerinSimilar-6
 • PerinSimilar-60
 • PerinSimilar-61
 • PerinSimilar-62
 • PerinSimilar-7
 • PerinSimilar-8
 • PerinSimilar-9

 ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา