header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

Appraisal 0406220 1

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานจัดกิจกรรมอบรม "การเขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน" ให้แก่บุคลากรในสำนักฯ เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการขอตำแหน่งของมหาวิทยาลัย โดยมี คุณเรวัต รัตนกาญจน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ตัวแทนจากคณะกรรมการประเมินค่างานระดับมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรที่สนใจ ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • Appraisal-0406220-10
 • Appraisal-0406220-11
 • Appraisal-0406220-12
 • Appraisal-0406220-13
 • Appraisal-0406220-2
 • Appraisal-0406220-3
 • Appraisal-0406220-4
 • Appraisal-0406220-5
 • Appraisal-0406220-6
 • Appraisal-0406220-7
 • Appraisal-0406220-8
 • Appraisal-0406220-9

 ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา