×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

PRPM 3

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้วยระบบ PRPM+" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถออกรายงานงบประมาณด้วยระบบ PRPM+ ได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคเพื่อแก้ไขและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) อาคาร 1 และห้องประชุมทางไกลของแต่ละวิทยาเขต

 

 

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 995