header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PRPM 3

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้วยระบบ PRPM+" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถออกรายงานงบประมาณด้วยระบบ PRPM+ ได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคเพื่อแก้ไขและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) อาคาร 1 และห้องประชุมทางไกลของแต่ละวิทยาเขต

 

 • PRPM-1
 • PRPM-10
 • PRPM-11
 • PRPM-12
 • PRPM-13
 • PRPM-14
 • PRPM-15
 • PRPM-16
 • PRPM-17
 • PRPM-2
 • PRPM-4
 • PRPM-5
 • PRPM-6
 • PRPM-7
 • PRPM-8
 • PRPM-9

 

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา